PRIVACYVERKLARING VAN SV FRANS TROMP

Dit is de privacyverklaring van de Schietvereniging Frans Tromp, gevestigd in Hoevelaken en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40094380. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens SV Frans Tromp mogelijk verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt wanneer personen SV Frans Tromps website bezoeken of gebruiken.

SV Frans Tromp hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen wat binnen onze macht ligt om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. SV Frans Tromp houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:


1. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 SV Frans Tromp verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

 1. zich inschrijft voor een evenement, een wedstrijd, een opleiding of een andere activiteit die SV Frans Tromp aanbiedt;

 2. een aankoop doet bij SV Frans Tromp;

 3. zich aanmeldt voor een nieuwsbrief van SV Frans Tromp;

 4. een formulier invult voor enige verenigingsdienst of -informatieverstrekking of een formulier invult waarin u verzoekt contact met SV Frans Tromp op te nemen.

1.2 SV Frans Tromp verzamelt (mogelijk) de volgende gegevens:

 1. naam;

 2. voornaam;

 3. adres;

 4. e-mailadres;

 5. telefoonnummer;

 6. leeftijd;

 7. geslacht;

 8. datum van inschrijving

1.3 SV Frans Tromp kan deze gegevens gebruiken om:

 1. uw verzoeken in behandeling te nemen;

 2. u in te schrijven voor deelname aan een opleiding, wedstrijd, evenement of een andere activiteit van of namens SV Frans Tromp;

 3. de dienstverlening aan u te verbeteren;

 4. de website van SV Frans Tromp te optimaliseren;

 5. contact met u op te nemen of te onderhouden;

 6. een aanvraag voor een dienst van SV Frans Tromp aan u of omgekeerd in behandeling te nemen.2. RECHTEN, INFORMATIE WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1 U heeft recht op inzage en rectificatie van uw persoonsgegeven welke wij van u hebben ontvangen. U heeft recht op verwijdering en vernietiging van uw persoonsgegeven indien deze voor onze administratie niet langer doelmatig zijn, mits wij door wet- en regelgeving verplicht worden deze gegevens langer te bewaren. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van bepaalde persoonsgegevens indien verwerking naar uw oordeel niet doelbindend zou zijn. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u legitimatie verzoeken, voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

2.2 U kunt contact opnemen met het bestuur van SV Frans Tromp voor:

 1. meer informatie over de wijze waarop SV Frans Tromp persoonsgegevens verwerkt;

 2. vragen naar aanleiding van deze Privacyverklaring;

 3. inzage in de persoonsgegevens die SV Frans Tromp met betrekking tot u verwerkt;

 4. het maken van bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door SV Frans Tromp.


3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 SV Frans Tromp zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

3.2 SV Frans Tromp zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 SV Frans Tromp zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u hiervoor uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hebt afgegeven of SV Frans Tromp hiertoe verplicht is op grond van de Wet of een rechterlijke uitspraak.

5. GEEN GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

5.1 SV Frans Tromp neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen met betrekking tot de privacy voor privé personen kunnen hebben. Besluitvorming wordt uitsluitend door menselijk handelen uitgevoerd door het bestuur van SV Frans Tromp.

6. MINDERJARIGEN

6.1 SV Frans Tromp verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger en leggen uw uitdrukkelijke schriftelijk toestemming eveneens vast.

7. BEWAARTERMIJN

7.1 SV Frans Tromp bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

8. COOKIES

8.1 Door cookies te gebruiken zorgen we ervoor dat u bepaalde acties op onze website franstromp.nl niet opnieuw hoeft uit te voeren. Onze website herkent de voorkeuren die u heeft opgegeven bij een eerder bezoek aan onze website. Zodoende bespaart u tijd en is de website prettiger in gebruik. Bepaalde cookies kunnen door derden worden gebruikt om onze website bezoeken te helpen analyseren. U kunt het cookie gebruik zelf aanpassen of verwijderen via de instellingen van uw browser. Zie voor meer informatie over in- en uitschakelen van cookies en het verwijderen hiervan in het Help-menu van uw internetbrowser.

9. WEBSITES VAN ANDERE ORGANISATIES

9.1 SV Frans Tromp is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere websites die via links aan onze website gekoppeld zijn. Lees daarom de privacyverklaring van deze websites voordat u uw gegevens daar achterlaat.

10. INFORMATIE

10.1 Mocht u een vraag of klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Dit kan per brief of per email: SV Frans Tromp
Stoutenburgerlaan 29A
3871JA Hoevelaken


11. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

11.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.